Reklamační řád

To, co si přejeme nejvíce, je náš SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK. Proto, pokud by se vyskytl nějaký problém s naší židlí, určitě nám co nejdříve ZAVOLEJTE. Vše se snažíme řešit rychle a tak, aby to pro Vás bylo co nejjednodušší. Pokud to není nezbytně třeba, není vždy nutné posílat vadný díl, stačí, když nám závadu popíšete do telefonu. Pokud by byl potřeba např. nahradit nefunkční díl, obratem vám jej BEZPLATNĚ ZAŠLEME. Stačí k nám zavolat a URČITĚ SE DOMLUVÍME.

Prosíme berte následující "Reklamační řád" jako formální text, který je tu pro pořádek, vyjmenovává v podstatě zákonný postup. Jak už jsme uvedli výše, snažíme se vždy najít řešení, které bude co nejvstřícnější směrem k vám.

-----

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, u něhož kupující v záruční době uplatňuje svá práva z odpovědnosti za vady. Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující postup:

Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, zjištěné vady nám co nejdříve oznamte. Můžete tak učinit buď telefonicky na telefonním čísle +420 604 234 891 nebo zasláním e-mailu na adresu info@chytrazidle.cz , a to společně s těmito základními údaji:

 • název zboží, které reklamujete
 • důvod reklamace – přesný popis závady
 • datum převzetí zboží
 • kontakt na vás (jméno, adresa, telefon, e-mail)
 • jaký způsob vyřízení reklamace požadujete (v případě, že vám zákonná úprava dává na výběr)

Reklamaci následně uplatněte na této adrese: chytrazidle.cz, Tereza Nováková, Strojírenská 4/7, 586 01 Jihlava. Reklamované zboží na tuto adresu doručte buď osobně (pouze po předchozí domluvě) nebo jej na tuto adresu zašlete, vždy společně s výše uvedenými údaji a kopií dokladu o zakoupení zboží. V případě, že reklamované zboží na tuto adresu zasíláte, zabalte zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalu (jako křehké zboží) a označte zásilku příslušnými symboly.

Reklamované zboží nikdy nezasílejte na dobírku, takovou zásilku nepřevezmeme a ta pak bude vrácena na vaši adresu.

Náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží na adresu uvedenou výše vám uhradíme při splnění těchto podmínek:

 • reklamace je oprávněná (např. nebude se jednat o závadu způsobenou běžným opotřebením)
 • písemně doložíte výši nákladů (např. účtenkou za poštovné)
 • výše nákladů je přiměřená (neuhradíme vám např. náklady za taxi službu)
 • podáte písemnou žádost o proplacení nutných nákladů vzniklých v souvislosti s dopravou reklamovaného zboží

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávnou montáží, nesprávným použitím, běžným opotřebením, mechanickým poškozením, atd.

Vyřizování reklamací se řídí příslušnými právními předpisy. Spotřebitel má následující práva:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může požadovat výměnu zboží, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží,má právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Při nedodržení této lhůty má spotřebitel právo na výměnu zboží za nové nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení, kde uvede způsob a datum vyřízení reklamace.

+420 604 234 891  info@chytrazidle.cz
Hravé a zdravé sezení
pro mrňousky i velké školáky